BANER 002-kopiajpg1% podatku
ksiegijpg

Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Nauki
 
STATUT
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 
Fundacja pod nazwą „Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Nauki”, zwana w treści statutu „Fundacją”, ustanowiona przez fundatora: STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWIJU NAUKI aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Ewą Kuśmierowską w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Staszica 6 lok. 13 w dniu 4 września 2013 roku, działa na podstawie prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203 z późn.zm. ) i ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
 
§ 2
 
1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 
2. Terenem działalności statutowej Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 
3. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność na terenie Polskiej Rzeczypospolitej oraz poza jej granicami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 
4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, biura i inne placówki realizujące jej cele statutowe, a także przystępować do współpracy z innymi podmiotami, w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego, w kraju i za granicą.
 
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 
6. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 
§ 3
 
1. Fundacja może nadawać osobom szczególnie zasłużonym dla Fundacji tytuł: „Honorowy Darczyńca”. Tytuł ten może się łączyć z określonymi przywilejami i gratyfikacjami dla tychże osób.
 
2. Fundacja może ustanowić odznaki, medale, tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami, wyróżnieniami i przywilejami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji lub regionu.
 
§ 4
 
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 
§ 5
 
Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją, ze względu na jej cele, jest Minister właściwy ds. Edukacji, zwany w dalszej części Statutu „Ministrem”.
 

 
II. CELE FUNDACJI I SPOSOBY REALIZACI CELÓW
 
§ 6
 
Fundacja została powołana w celu popularyzacji i wspierania rozwoju nauki polskiej w kraju i za granicą, oraz upowszechniania nauki światowej w Polsce. Cele te będzie to osiągała poprzez:
 
1. Wspieranie i popularyzowanie prac naukowych i badawczych w zakresie rozwoju medycyny i nauki o człowieku, ze szczególnym uwzględnieniem takich kierunków jak biotechnologia i inżynieria genetyczna,
2. Wspieranie działalności polskich placówek, towarzystw naukowych, fundacji i szkół w zakresie upowszechniania nauki
3. Prowadzenie działalności wydawniczej, filmowej i audiowizualnej, wykładowej i      odczytowej,
4. Prowadzenie kursów, konkursów, programów edukacyjnych,
5. Organizację systemów informacji o osiągnięciach nauki,
6. Pomoc pracownikom nauki i innym osobom podejmującym wysiłki w zakresie rozwoju, upowszechniania      i popularyzacji nauki poprzez:
a)       udzielanie stypendiów i innych rodzajów pomocy finansowej,
 
b)       udzielanie pomocy materialnej i technicznej niezbędnej dla działania dziedzinie prac badawczo naukowych,
 
c)       przyznawanie nagród.
 
III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
 
§ 7
 
Cele Fundacji realizowane będą poprzez:
 
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, w kwocie pieniężnej 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte i otrzymane przez Fundację w trakcie jej działania.
 
2. Fundacja może przyjmować wpłaty, darowizny, zapisy, spadki, subwencje i inne świadczenia przekazywane na rzecz Fundacji przez osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, organizacje, instytucje krajowe i zagraniczne oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych.
 
3. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 
4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 
5. Fundacja może ustanawiać wyodrębnione fundusze czyjegoś imienia wskazane przez darczyńcę.
 
6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
 
7. Fundacja może zawierać z podmiotami krajowymi i zagranicznymi umowy o zarządzanie i administrowanie funduszami pieniężnymi oraz innymi prawami majątkowymi.
 
8. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 
9. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działania.
 
10.  Fundacja może tworzyć fundusze gwarancyjne i inne fundusze celowe służące realizacji zadań Fundacji.
 
11.  Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
§ 8
 
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
 
1.      Dochodów osiąganych z majątku Fundacji,
 
2.      Darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych.
 
3.      Dotacji i subwencji oraz grantów od osób fizycznych i prawnych.
 
4.      Dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych.
 
§ 9
 
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
 
1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 
2. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 
3. Wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji.
 
4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach - innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe - towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie.
 
§ 10
 
Składanie oświadczeń woli w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji wymaga podpisu dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.
 
§ 11
 
1.      Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 

 
IV. ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI
 
§ 12
 
Organami Fundacji są:
 
   
 1. Zarząd,      
 2.  
 3. Rada Fundacji.
 
§ 13
 
   
 1. Zarząd Fundacji stanowi od trzech do pięciu członków zarządu, w tym Prezes.
 2.  
 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 4.  
 5. W skład pierwszego Zarządu Fundator powołuje Panią Joannę Ossolińską-Szerszenowicz- na funkcję Prezesa Zarządu, Konrada Adamczewskiego oraz Tomasza Szerszenowicza na funkcję      członków zarządu.
 6.  
 7. Członków Zarządu, w tym Prezesa zarządu powołuje Rada Fundacji na pięcioletnią      kadencję.
 8.  
 9. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 10.  
 11. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo      umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 12.  
 13. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.
 
§ 14
 
   
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2.  
 3. Do zadań Zarządu należy:
 4.  

  1. uchwalanie rocznych planów finansowych,

  2. uchwalanie regulaminów,

  3. realizacja celów statutowych,

  4. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów,

  5. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia

  6. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o       ich tworzeniu,

  7. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji
  8.  
 
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw      należących do zadań Fundacji.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pól roku.
 
6. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
7. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z      działalności Fundacji.
8. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać      konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im      wykonanie odpowiednich opracowań.
§ 15
 
1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu może pełnić Dyrektor Fundacji.
 
   
 1. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa. Dyrektorem może być jeden      z członków Zarządu Fundacji.
 2.  
 3. W miarę potrzeb Prezes może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.
 4.  
 5. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia      do akceptacji Zarządu.
 6.  
 7. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do biura Fundacji.
 8.  
 9. Biuro Fundacji podporządkowane jest dyrektorowi Fundacji.
 
§ 16
 
1. Rada Fundacji składa się z członków rady w liczbie od trzech do siedmiu i powoływana jest na pięcioletnią kadencję bez limitu liczby kadencji.
 
   
 1. Członków na  pierwszą kadencję Rady powołuje Fundator w osobach:
 
    Przewodniczący-   Dariusz Gutarowski
 
    Członek – Stanisław Oleksik
 
    Członek - Agnieszka Ejsmont
 
   
 1. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla      rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 2.  
 3. Fundator ma prawo odwołać członka Rady przed upływem kadencji a w razie jego      śmierci mogą to zrobić pozostali członkowie Rady.
 4.  
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić      w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.
 6.  
 7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje      pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy      zebraniom Rady.
 8.  
 9. Członkowie Rady Fundacji:
 10.  

  1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot  uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
  4.  
 
§ 17
 
1.      Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 
   
 1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
 2.  
 3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 4.  
 5. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 6.  
 7. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.
 
§ 18
 
Do zadań Rady należy:
 
   
 1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 2.  
 3. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 4.  
 5. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 6.  
 7. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 8.  
 9. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Nieudzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na postanowieniach Regulaminu.
 10.  
 11. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.
 
§ 19
 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
 
 
 
 
V. LIKWIDACJA FUNDACJI
 
§ 20
 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku.
 
2. Decyzje o likwidacji Fundacji, po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust.1, podejmuje Rada Fundacji, który w takim przypadku powołuje likwidatora lub likwidatorów Fundacji. Likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu lub inne osoby powołane przez Radę Fundacji.
 
3. Likwidator lub likwidatorzy zobowiązani są podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne, zmierzające do ściągnięcia wierzytelności Fundacji, wypełnienia zobowiązań Fundacji oraz upłynnienia jej majątku.
 
4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji.
 
5. Po zakończeniu likwidacji, likwidator lub likwidatorzy zobowiązani są do przedłożenia Radzie Fundacji pisemnego sprawozdania na dzień zakończenia likwidacji z przeprowadzonej likwidacji oraz złożenia odpowiednich wniosków o wykreślenie Fundacji z właściwych rejestrów, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa.
 
6. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego ministra.
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 21
 
1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony, lecz pod warunkiem, że w jego wyniku nie nastąpią zmiany celów Fundacji.
 
2. Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga zgody Rady Fundacji.
 
3. Fundacja składa Ministrowi właściwemu coroczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
 
4. Statut wchodzi w życie i obowiązuje z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy.
 
5. Statut został uchwalony przez Fundatora w dniu 4.09.2013. roku.
 
6. W sprawach nie unormowanych Statutem, do działania Fundacji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późń. zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa.
 
7. Niniejszy Statut został ustanowiony przez Fundatora, zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów ustawy oraz określonymi w akcie ustanowienia Fundacji, co zostaje potwierdzone złożeniem podpisu pod jego treścią, przez Fundatora.